วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (เทคนิค) พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการผลักดันโครงการ "ซื้อด้วยความมั่นใจ" (Buy With Confidence) ให้เป็นที่รู้จักในสายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence) เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ และโครงการดังกล่าวได้สร้างความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก