เกี่ยวกับโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC)

ความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค GIT ได้จัดทำโครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE

  

หลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นสมาชิก

 1. ต้องเป็นสมาชิกของสถาบัน และ/หรือ สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ สมาชิกของสภาหอการค้าและ สภาอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองสถานภาพจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น
 2. มีการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ว่าการเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีที่ตั้งร้านค้า ห้างร้าน หรือบริษัทที่แน่นอนสามารถติดต่อ และตรวจสอบได้
 4. มีภาพลักษณ์ของการประกอบกิจการที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงลูกค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น เป็นต้น
 5. ไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่หรือถูกชี้ขาดว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับใดๆในการดำเนินธุรกิจ
 6. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็นอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ เช่น พลอยสี ทับทิม แซฟไฟร์ เครื่องเงิน ทองคำ เพชร และ เครื่องประดับแฟชั่น เป็นต้น

ขั้นตอนการพิจารณา

 1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่
  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)
  • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  • สําเนาบัตรประชาชนผู้มีอานาจลงนาม
  • ภาพถ่ายหน้าร้าน และแผนที่ตั้งร้าน / บริษัท
  • สําเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม หรือสมาชิกชมรม
 2. ใบสมัครได้รับการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไข สถาบันจะประกาศชื่อร้านค้าในเว็บไซด์ BWC "ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT" ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีอายุถึง 31 ธ.ค. 2562
 3. เมื่อสมาชิกส่งสินค้ามาตรวจเพื่อออกใบรับรองโดยสถาบัน ทางสถาบันจะออกสติ๊กเกอร์ BWC สำหรับหน้าร้าน และ BWC Tag + QR code สำหรับสินค้ารายการนั้นๆ โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้าชิ้นนั้นๆ ตามใบรายงานผลของ GIT ผ่านทาง QR CODE โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออก BWC Tag + QR code นับตั้งแต่ที่เริ่ม - 31 ธ.ค. 2562
 4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเหมาะสม และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: BWC เป็นตราสัญลักษณ์แสดงการร่วมโครงการของร้านค้า ที่ใช้ใบรับรองที่ออกโดย GIT ให้กับสินค้าเฉพาะชิ้น มิใช่การรับรองร้านค้า หรือการรับรองราคา โดยผู้ซื้อและผู้ขายควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนการตัดสินใจซื้อ


เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์

 1. การใช้ตราสัญลักษณ์จะอนุญาตให้เฉพาะร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการเท่านั้น ไม่สามารถที่จะถ่ายโอนสิทธิแก่ นิติบุคคล หรือบุคคลใดได้ โดยมีระยะเวลาการใช้ ซึ่งดูตามประกาศเพิ่มเติมของสถาบันในแต่ละปี ในปีแรกนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
 2. ตราสัญลักษณ์ BWC จะมอบให้กับร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ และมีสินค้าผลิตภัณฑ์อัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับตั้งแต่ 1 ชิ้น ขึ้นไปที่ได้รับใบรับรองจากสถาบันเท่านั้น
 3. กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ซื้อสามารถร้องเรียนได้ที่ 1166 (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : สคบ) 1155 (ตำรวจท่องเที่ยว) 1569 (กรมการค้าภายใน)
 4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ตราสัญลักษณ์ ในกรณีพบว่าร้านค้าที่ร่วมโครงการ ดำเนินการที่เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์
 5. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ
 6. สมาชิก BWC ที่ได้รับการอนุมัติก่อน 31 ธันวาคม 2561 ได้รับสิทธิการขยายอายุสมาชิกสถาบัน และสมาชิก BWC ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. ส่วนลดค่าบริการแบบขั้นบันไดสำหรับการบริการตรวจสอบอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับจากอัตราค่าบริการปกติสำหรับสมาชิก BWC เท่านั้น

 2. ยอดการใช้บริการสะสมของ สมาชิก BWC
  ในระยะเวลา 1 ปี (บาท)
  รวมรายได้การซื้อคูปอง และ Gem Testing Card
  ส่วนลดค่าบริการแบบขั้นบันได
  สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  1-20,000
  10%
  • ตราสัญลักษณ์ BWC
  • ประชาสัมพันธ์รายชื่อบนเว็บไซต์ และสื่อ online ของ BWC รวมทั้ง Link บนเว็บไซด์ GIT และหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร
  • Members listing on BWC website
  20,001-50,000
  10%
  • BWC Festival
  • Free Renew BWC Member (To be revised)
  • สมาชิก BIZ Club
  50,001 - 150,000
  20%
  • E-Guide Book Ad Banner
  • Qualified for Thailand Trust Mark
  150,001 ขึ้นไป
  25%
  • E-Guide Book Ad Banner at prime location
  • BWC E-Market Place (เฉพาะสินค้าที่มีใบรับรองสถาบัน)
  500,000 ขึ้นไป
  25%
  • VTR promote
  • Clip VDO Shop Review
  • Gem Treasure Magazine (1 Column)
 3. คูปองตรวจสอบอัญมณี (Gemstone Testing Coupon)

  ลูกค้าทั่วไป
  สมาชิกสถาบัน
  สมาชิก BWC
  จำหน่ายครั้งละ 30 ใบ เป็นเงิน 42,000 บาท
  • จำหน่ายครั้งละ 30 ใบ เป็นเงิน 42,000 บาท
  • ลดเพิ่ม 5% เมื่อซื้อ 90 ใบ จาก 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท
  • จำหน่ายครั้งละ 10 ใบ เป็นเงิน 14,000 บาท
  • ลดเพิ่ม 5% เมื่อซื้อ 90 ใบ จาก 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้นราคา Gemstone Testing Coupon
 • สิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562


แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

**ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน จึงจะสามารถเปิดแบบฟอร์มสมาชิกได้


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 8 มกราคม 2562