รายละเอียดการสมัครสมาชิก

ความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค GIT ได้จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE


คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก BWC

1. ต้องเป็นสมาชิกของสถาบัน และ/หรือ สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณี และเครื่องประดับ หรือ สมาชิกของสภาหอการค้าและ สภาอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองสถานภาพจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น
2. มีการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ว่าการเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีที่ตั้งร้านค้า หรือบริษัท หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อ และตรวจสอบได้
4. มีภาพลักษณ์ของการประกอบกิจการที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงลูกค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น เป็นต้น
5. ไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่หรือถูกชี้ขาดว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับใดๆในการดำเนินธุรกิจ
6. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็นอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ เช่น พลอยสี ทับทิม แซฟไฟร์ เครื่องเงิน ทองคำ
7. ผู้ประกอบการร้านค้า Online สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยต้องจดทะเบียนนิติบุคคล
8. กำหนดให้ส่งตัวอย่างตรวจ ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น ต่อปี หรือ ซื้อ BWC Coupon Package ราคา 5,000 บาท โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ชำระค่าบริการตรวจสอบ
9. สำหรับสมาชิก BWC ที่จะสิ้นสมาชิกภาพในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หากประสงค์จะต่ออายุสมาชิก ให้ติดต่อสถาบันเพื่อสุ่มตรวจสินค้า ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ชำระค่าบริการตรวจสอบเพื่อต่ออายุสมาชิก


ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก

1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. ใบสมัครที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไข สถาบันจะประกาศชื่อร้านค้าในเว็บไซด์ BWC "ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT" ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีอายุถึง 31 ธ.ค. 2567
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเหมาะสม และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: BWC เป็นตราสัญลักษณ์แสดงการร่วมโครงการของร้านค้าที่ใช้ใบรับรองที่ออกโดย GIT ให้กับสินค้าเฉพาะชิ้น มิใช่การรับรองร้านค้า หรือการรับรองราคา โดยผู้ซื้อและผู้ขายควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนการตัดสินใจซื้อ


เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์

1. การใช้ตราสัญลักษณ์จะอนุญาตให้เฉพาะร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการเท่านั้น ไม่สามารถที่จะถ่ายโอนสิทธิแก่ นิติบุคคล หรือบุคคลใดได้ โดยมีระยะเวลาการใช้ 1 ปีปฏิทิน
2. กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้า ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ซื้อสามารถร้องเรียนได้ที่ 1166 (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : สคบ) 1155 (ตำรวจท่องเที่ยว) 1569 (กรมการค้าภายใน)
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ตราสัญลักษณ์ ในกรณีพบว่าร้านค้าที่ร่วมโครงการ ดำเนินการที่เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์
4. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

คูปองตรวจสอบอัญมณี

1. รับสิทธิ์ซื้อ Gemstone Testing Coupon แบ่งจำหน่ายจำนวน 10 ใบ (ปกติ 30 ใบ) โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองได้ตามเงื่อนไขปกติ
2. รับสิทธิ์ซื้อ ซื้อคูปอง 3 เล่ม (90 ใบ) รับส่วนลด 5% จากราคาปกติ 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท


ส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
ยอดการใช้บริการสะสมทุกบริการรวม การซื้อคูปอง และ Gem Testing Card ต่อปี (นับปีปฏิทิน) ส่วนลดค่าบริการแบบขั้นบันได
1-50,000 บาท 10%
50,001 – 150,000 บาท 20%
150,000 บาท ขึ้นไป 25%

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้นราคา Gemstone Testing Coupon
- สิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567