ข่าวสาร

08/08/2018

GIT ดันสุดกำลังผนึกกำลังพันธมิตรปั้น จันทบุรี ให้เป็น "นครอัญมณีโลก"

GIT ดันสุดกำลังผนึกกำลังพันธมิตรปั้น จันทบุรี ให้เป็น "นครอัญมณีโลก"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี หารือร่วมกับนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานพันธมิตร ในพื้นที่ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ระดมความคิด สร้างความร่วมมือเดินหน้าโครงการ “นครอัญมณี” ณ ห้องจุลมณี 4 โรงแรมเคพี แกรนด์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา 

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ด้วยภูมิปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพพลอยสี และช่างเจียระไนอัญมณี และช่างฝีมือผลิตเครื่องประดับที่มีทักษะความชำนาญสูง ทำให้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกไปยังตลาดโลกได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับกิจการร้านค้าในประเทศก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเกือบ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการจ้างงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานถึงเกือบ 2 ล้านคน รวมแรงงานทั้งในและนอกระบบ และยังมีส่วนในการสนับสนุนอาชีพข้างเคียง เช่น ธุรกิจแฟชั่น สิ่งพิมพ์ ออกแบบ เป็นต้น ซึ่งความสำคัญดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 

ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญนั้น พลอยก้อนจากทั่วโลกกว่าร้อยละ 80 ได้ถูกส่งมาปรับปรุงคุณภาพและเจียระไนที่ประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางการผลิตและการค้าที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีมีนโยบายที่จะสร้างจังหวัดจันทบุรีให้เป็น "นครอัญมณีของโลก" 

และเพื่อผลักดันให้จันทบุรีก้าวสู่การเป็น "นครอัญมณี" และเป็นมากกว่าศูนย์กลางการผลิตพลอย สถาบัน ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการระดมความคิด พัฒนาแนวทางในการดำเนินงาน และนำไปต่อยอดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดงานประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ร่วมกับ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัด สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ โดยเบื้องต้นสถาบันได้เสนอให้เร่งดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดสู่สากล การยกระดับคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านการทำ E- Commerce และ การค้าออนไลน์ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการจัดประกวดพลอยสี การประกวดออกแบบเครื่องประดับ การประมูลพลอยสี และการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

นางดวงกมล ยังเสริมว่า นอกจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว เรายังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินการเชิงรุก โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยวสายอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือสถานที่สำคัญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดจันทบุรี โดยนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ต้องการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี จะสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องประดับที่เลือกซื้อนั้น ผ่านการรับรอง และมีมาตรฐานเชื่อถือได้ โดยสถาบันได้มีการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพสินค้าผ่านโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับความมั่นใจในคุณภาพสินค้ามากยิ่งขึ้น อีกด้วย

 

Clip

ย้อนกลับ