ข่าวสาร

07/04/2020

GIT ได้จัดทำร่างมาตรฐานอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ด้านมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ)

GIT ได้จัดทำร่างมาตรฐานอัญมณี เครื่องประดับ
และโลหะมีค่า (ด้านมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ)

และขณะนี้ได้เปิดรับข้อคิดเห็นต่อ

(ร่าง) วิธีมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบอัญมณี - วิธีพื้นฐาน
Standard method for testing of gemstone - basic method

GIT2001: การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำ (Au) ในเครื่องประดับทองคำด้วยวิธีคิวเพลเลชัน

GIT2002.1: การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำ (Au) ในตัวอย่างโลหะมีค่าโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (XRF)

GIT2002.2: การวัดความหนาทองคำ (Au) ในเครื่องประดับชุบทองคำ โดยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (XRF)

GIT2004: การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะเงินในเครื่องประดับเงิน โดยเทคนิคโพเท็นชิโอเมตริกเทรชั่น ด้วยเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ

โดยขอความกรุณาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็นผ่าน ผ่าน ลิงค์ข้างใต้นี้
https://joo.gl/RAOx
และ https://joo.gl/vPNx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-634-4999 ext. 451-453 หรือ rd@git.or.th

 

ย้อนกลับ